Sopimusehdot

Panttikuitissa on lainan järjestysnumero, panttauksen päivämäärä, lainan eräpäivä, lainapääoma, korko sekä korvaus, joka vastaa lainanannon ja panttauksen aiheuttamia lainakustannuksia, kuten panttilainauslaitoksista annetun lain 17 § edellyttää. Korko ja muut lainakustannukset on ilmoitettu panttikuitissa sekä prosentteina että rahamääräisesti. Kuitissa on myös tiedot pantin laadusta, lukumäärästä ja tarvittaessa mittaa ja painoa koskevista tiedoista, sekä panttaajan nimen, jos laina on myönnetty nimetylle henkilölle. Nimetyn panttilainan voi lunastaa vain panttaaja itse. Panttikuitissa on lisäksi maininta lainan todellisesta vuosikorosta kuluttajasuojalain mukaisesti.

Mikäli panttikuitti on hävinnyt, henkilön, jolta kuitti on kadonnut, tulee tehdä pikaisesti katoamisilmoitus sekä selonteko katoamisen olosuhteista. Ilmoitus tulee tehdä Takuupantti Oy:n lainatoimistossa tai kirjautuneena takuupantti.fi:n verkkopalveluun.

Kun asiakas ilmoittaa panttikuitin katoamisesta, hänelle annetaan uusi kopiokuitti lainasta. Tämä kopiokuitti antaa oikeuden hoitaa lainaa alkuperäisellä panttikuitilla merkityn ajanjakson ajan ja samalla se kumoaa alkuperäisen panttikuitin voimassaolon. Nimettyä panttikuittia koskevaa katoamisilmoitusta ei tarvitse tehdä.

Lainan saajan on oltava varma, että hänellä on oikeus käyttää lainan vakuutena olevia esineitä panttina.

Lainaehdot

Takuupantti Oy toimii Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvonnassa tarjoten panttilainaustoimintaa. Tämä sisältää käteisrahalainojen myöntämisen irtaimistoa vastaan käyttäen lain mukaista panttilainauslaitosten menetelmää, nykyisen palveluhinnaston mukaisesti ja seuraavien ehtojen puitteissa:

1. Panttilaina on mahdollista saada ainoastaan henkilölle, joka on täysi-ikäinen. Jokaisen Takuupantti Oy:n asiakkaan on asioinnin yhteydessä kerrottava oma nimensä, asuinpaikkansa sekä henkilötunnus ja myös todistettava henkilöllisyytensä.

2. Panttilainaa myönnetään vähintään 20 euron suuruisena. Takuupantti Oy:llä on oikeus pidättäytyä lainan antamisesta ilman erityistä perustelua.

3. Jos panttikuitin omistus on siirretty toiselle nimetylle henkilölle, sekä alkuperäisen, että uuden omistajan on tehtävä ilmoitus Takuupantti Oy:lle tästä siirrosta. Ellei ilmoitusta tehdä, uusi omistaja voi menettää oikeutensa lunastaa pantin.

4. Takuupantti Oy:llä on oikeus veloittaa tämän panttikuitin mukaisesti myönnetylle panttilainalle allekirjoitushetkellä voimassa olevan palveluhinnaston mukaista korkoa sekä muita kuluja, jotka liittyvät lainan myöntämiseen ja pantin vastaanottoon. Nämä korot ja muut kustannukset maksetaan lainan lunastuksen, uusimisen tai pantin myynnin yhteydessä. Laina-aikana lainansaajan maksettavaksi tulevia korkoja tai muita lainakustannuksia ei voida korottaa.

5. Panttikuitin haltijalla on oikeus lunastaa pantti ennen lainan erääntymistä maksamalla lainapääoma, korko ja muut sovitut lainakustannukset. Laina voidaan uudistaa maksamalla erääntyneet korot, muut sovitut lainakustannukset sekä mahdollinen korvaus myyntivalmistelusta aiheutuneista kuluista. Takuupantti Oy:llä on oikeus edellyttää lainan pääoman lyhentämistä lainan uudistamisen yhteydessä. Lainan uudistamisesta annetaan panttikuitin haltijalle uusi panttikuitti. Uudistamisen jälkeen panttilainaan sovelletaan sillä hetkellä voimassa olevaa palveluhinnastoa.

6. Jos panttia ei lunasteta tai lainaa uudisteta viimeistään eräpäivänä, Takuupantti Oy:llä on oikeus aloittaa myyntivalmistelut ja veloittaa voimassa olevan palveluhinnaston mukainen korvaus tästä aiheutuneista kustannuksista.

7. Ellei lainansaaja ole kirjallisesti kieltänyt, lähetetään erääntyneen lainan johdosta muistutuskirje, sähköposti tai tekstiviesti asiakkaan Takuupantti Oy:lle ilmoittamaan osoitteeseen. Takuupantti Oy ei vastaa ilmoitettujen yhteystietojen oikeellisuudesta. Kun kirje on asianmukaisesti jätetty postitus- tai postikuljetuspalveluita suorittavan yhtiön haltuun tai lähetetty asiakkaalle sähköisesti, Takuupantti Oy ei vastaa kirjeen, tekstiviestin tai sähköpostin perille menosta tai perille menemättömyydestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Lainansaajan kiellosta huolimatta tulee muistutuskirje panttilainauslaitoksista annetun lain 21 §:n 2 momentin mukaan lähettää silloin, kun pantiksi on annettu osakkeita, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa, joka on yksinomaan tai pääasiallisesti tarkoitettu käytettäväksi lainansaajan asuntona.

8. Takuupantti Oy ei saa myydä panttia aikaisemmin kuin kuukauden kuluttua lainan eräpäivästä, ellei panttikuitin haltija anna suostumusta pantin myymiseen aikaisemmin. Jos panttina on osakkeita, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa, joka on yksinomaan tai pääasiallisesti tarkoitettu käytettäväksi lainansaajan asuntona, Takuupantti Oy saa myydä pantin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua siitä, kun lainansaajalle on panttilainauslaitoksista annetun lain 21 §:n 2 momentin edellyttämin tavoin ilmoitettu lainan erääntymisestä.

9. Erääntynyt, lunastamaton pantti myydään julkisella huutokaupalla verkossa. Lainan eräpäivästä 1 kuukauden kuluttua pantti siirretään Turkuun myyntivalmistelua varten. Jos panttina on osakkeita, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa, joka on yksinomaan tai pääasiallisesti tarkoitettu käytettäväksi lainansaajan asuntona, tai jos omistaja on muu kuin lainansaaja, osakkeet on myytävä kiinteistövälittäjän välityksellä, mikäli omistaja niin vaatii. Takuupantti Oy on oikeutettu perimään pantin myyntikustannukset voimassa olevan palveluhinnaston mukaan. Pantin myymättä ollessa panttikuitin haltijalla on oikeus lunastaa pantti maksamalla Takuupantti Oy:lle lainapääoma, korko ja muut sovitut lainakustannukset sekä korvaus myyntivalmistelusta aiheutuneista kuluista. Jos laina on uudistettu tai lunastettu myyntivalmistelun aikana, pantti palautuu Takuupantti Oy:hyn kolmen viikon kuluttua erääntymisilmoituksessa mainitusta viimeisestä hoitopäivästä. Lunastettu pantti voidaan noutaa lainatoimistosta ilman lisäkuluja 14 päivän kuluessa. Tämän jälkeen noutamattomasta pantista peritään palveluhinnaston mukainen korvaus. Mikäli asiakas haluaa pantin tätä määräaikaa aiemmin, peritään esineiden lähettämisestä palveluhinnaston mukainen korvaus. Takuupantti Oy:llä on oikeus ostaa pantti itselleen julkisessa huutokaupassa ja myydä se edelleen. Jos esineestä ei saada tarjousta huutokaupassa, Takuupantti Oy voi ostaa sen itselleen pohjahinnalla ja myydä sen edelleen.

10. Takuupantti Oy ilmoittaa pantin myynnistä syntyneestä ylijäämästä lainansaajalle tai siirronsaajalle panttilainauslaitoksista annetun lain 25 §:n 1 momentin mukaan, mikäli ylijäämä on 50 € tai enemmän. Ylijäämä maksetaan panttikuitin haltijalle tai sille, joka olisi saanut lunastaa pantin panttilainauslaitoksista annetun lain 27 §:n mukaisesti. Ylijäämän maksamista koskeva vaatimus on esitettävä vuoden kuluessa pantin myyntipäivästä, muussa tapauksessa oikeus ylijäämään siirtyy Takuupantti Oy:lle. Ylijäämäilmoituksen lähettämisestä asiakkaalle peritään palveluhinnaston mukainen maksu.

11. Takuupantti Oy on vakuuttanut pantit palo-, vesi-, murto- ja ryöstövahinkojen varalta. Vakuutuksen kattavuus on korkeintaan panttia vastaan annetun lainan kaksinkertainen määrä, arvopapereita lukuun ottamatta. Arvopaperit ovat vakuutettu niiden kuoletus- ja uusimiskustannusten määrään asti. Tämä tarkoittaa, että jos vahinko tapahtuu, vakuutus korvaa korkeintaan mainitun määrän.

12. Jos Takuupantti Oy:n asiakkaalla on erimielisyyksiä näistä sopimusehdoista, hänellä on oikeus nostaa kanne Takuupantti Oy:tä vastaan siinä Suomessa sijaitsevassa käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on vakituinen asuinpaikka. Jos asiakkaalla ei ole vakituista asuinpaikkaa Suomessa, erimielisyydet käsitellään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, joka on Takuupantti Oy:n kotipaikka. Nämä sopimusehdot ovat saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi.