Kontraktsvillkor på svenska

1.4.2023

Pantsedeln innehåller uppgifter enligt lagens om pantlåneinstitut § 17 bestämmelser, såsom lånets löpnummer, datumet för pantsättningen, lånets förfallodag, lånekapitalet, räntan, lånebeloppet och ersättning motsvarande lånekostnader som uppstår från lånet och pantsättningen. Räntan och andra ovan nämnda lånekostnader noteras även på pantsedeln i pengar. Dessutom innehåller kvittot uppgifter om pantets kvalitet och antal, och vid behov, mått och vikt, samt pantsättarens namn om pantlånet gjordes till en namngiven person. Endast pantsättaren kan lösa in ett namngivet pantlån. Pantsedeln innehåller också en post om lånets faktiska årliga ränta på det sätt som krävs av konsumentskyddslagen.

Om pantsedeln är förlorad, måste personen från vilken kvittot har förlorats omedelbart rapportera förlusten och förklara när och hur förlusten inträffade, antingen på Takuupantti Oy:s lånekontor eller inloggad på takuupantti.fi online-tjänst.

När kunden rapporterar förlusten av sin pantsedel, får de en ny kopia av lånekvittot, vilket ger dem rätt att hantera lånet för den period som noterats på pantsedeln och samtidigt ogiltigförklarar giltigheten av den ursprungliga pantsedeln. En förlustanmälan behöver inte göras för ett namngivet pantkvitto.

Mottagaren av pantlånet är ansvarig för att säkerställa att de har behörighet att pantsätta de föremål som fungerar som säkerhet för lånet.

Lånevillkor

Takuupantti Oy bedriver pantlåneverksamhet under tillsyn av Syd-Finlands regionförvaltningsverk, vilket innebär att de beviljar kontantlån mot lös egendom som pant i enlighet med bestämmelserna i lagen om pantlåneinstitut, som krävs av den nuvarande tjänsteprislistan och under följande villkor:

 1. Ett pantlån kan endast beviljas till en vuxen person (18 år eller äldre). Takuupantti Oy:s kund är skyldig att ange sitt namn, hemadress och personnummer, samt att bevisa sin identitet varje gång de gör affärer.

 2. Minsta belopp för ett pantlån att beviljas är 20 €. Takuupantti Oy kan vägra att bevilja ett lån utan att ange en orsak.

 3. När pantsedeln har överförts till en namngiven person, måste både överlåtaren och mottagaren meddela Takuupantti Oy om överföringen, under påföljd av att mottagaren förlorar sin rätt att lösa in pantet.

 4. Takuupantti Oy har rätt att, i enlighet med denna pantsedel, ta ut ränta på det beviljade pantlånet samt ersättning motsvarande kostnader som uppstår från lånet och pantsättningen, enligt den tjänsteprislista som gäller vid underteckningstillfället. Låneräntan och andra lånekostnader debiteras i efterhand vid inlösen av lånet, förnyelse eller försäljning av panten. Beloppet av ersättning motsvarande ränta och andra lånekostnader kommer inte att ändras till låntagarens nackdel under låneperioden.

 5. Innehavaren av pantsedeln har rätt att lösa in panten innan lånet förfaller genom att betala lånekapitalet, räntan och andra avtalade lånekostnader. Lånet kan förnyas genom att betala hittills förfallen ränta, andra avtalade lånekostnader samt eventuell ersättning för kostnader som uppstått från försäljningsberedning. Takuupantti Oy har rätt att kräva att lånekapitalet ska minskas vid förnyelsen av lånet. En ny pantsedel kommer att utfärdas till innehavaren av pantsedeln vid förnyelse. Efter förnyelsen kommer den vid den tidpunkten gällande tjänsteprislistan att tillämpas på pantlånet.

 6. Om panten inte löses in eller lånet förnyas senast på förfallodagen, har Takuupantti Oy rätt att påbörja försäljningsberedning och att ta ut en avgift för de kostnader som uppstått enligt den gällande tjänsteprislistan.

 7. Om låntagaren inte uttryckligen har förbjudit det skriftligt, skickas ett påminnelsebrev, e-post eller sms till den adress som kunden har meddelat Takuupantti Oy på grund av det förfallna lånet. Takuupantti Oy ansvarar inte för riktigheten i de kontaktuppgifter som lämnats. När brevet korrekt överlämnats till ett företag som utför post- eller posttransporttjänster eller skickats elektroniskt till kunden, är Takuupantti Oy inte ansvarigt för eventuella skador orsakade av att brevet, sms:et eller e-postmeddelandet når eller misslyckas med att nå sitt mål. Trots låntagarens förbud måste en påminnelse skickas enligt paragraf 21, andra stycket i lagen om pantlåneinstitut när aktier som ger rätt att förvalta en lägenhet, som är avsedd enbart eller främst för låntagarens bostad, har givits som pant.

 8. Takuupantti Oy får inte sälja panten tidigare än en månad efter lånet förfaller, om inte innehavaren av pantsedeln ger sitt samtycke till att sälja panten tidigare. Om aktier som ger rätt att förvalta en lägenhet, som är avsedd enbart eller främst för låntagarens bostad, har givits som pant, får Takuupantti Oy sälja panten tidigast två (2) månader efter det att låntagaren har meddelats om lånets förfallande enligt den metod som krävs i paragraf 21, andra stycket i lagen om pantlåneinstitut.

 9. En förfallen, olösen pant säljs på en offentlig auktion i Åbo. Ett månad efter lånet förfaller överförs panten till Åbo för försäljningsförberedelse. Emellertid måste de aktier som anges i föregående punkt, på låntagarens begäran eller om de ägs av någon annan än låntagaren, säljas genom en fastighetsmäklare. Takuupantti Oy har rätt att debitera kostnaderna för att sälja panten i enlighet med den aktuella tjänsteprislistan. Så länge panten ännu inte har sålts har innehavaren av pantbrevet rätt att lösa panten genom att betala Takuupantti Oy huvudlånet, ränta och andra överenskomna lånekostnader samt kompensation för kostnaderna för försäljningsförberedelse. Om lånet har förnyats eller lösts under försäljningsförberedelse, kommer panten tillbaka till lånekontoret tidigast tre veckor efter den sista skötseldagen som anges i förfallomeddelandet. Därefter kan den lösta panten hämtas från lånekontoret utan extra avgifter inom 14 dagar. Efter detta kommer en avgift enligt den aktuella tjänsteprislistan att samlas in för den olösta panten. Om kunden vill ha panten tidigare än denna deadline, kommer en avgift för att skicka objekten att samlas in enligt den aktuella prislistan. Takuupantti Oy kan köpa panten för sig själv på en offentlig auktion och har rätt att sälja de på detta sätt förvärvade föremålen vidare. Takuupantti Oy kan köpa föremålet för sig själv till grundpriset om det inte har gjorts något bud på objektet på en offentlig auktion, och det har rätt att sälja de på detta sätt förvärvade föremålen vidare.

 10. Enligt 25 § 1 mom i lagen om pantlåneinstitut meddelar Takuupantti Oy utan onödig dröjsmål låntagaren eller överlåtaren om överskottet från försäljningen av panten, om överskottet är 50 € eller mer. Takuupantti Oy betalar överskottet till innehavaren av pantbrevet eller till den person som enligt 27 § i lagen om pantlåneinstitut skulle ha kunnat lösa in panten. Kravet på betalning av överskottet måste framställas inom ett år från försäljningsdagen för panten, under påföljd att annars övergår rätten till överskottet till Takuupantti Oy. En avgift enligt den aktuella tjänsteprislistan kommer att samlas in för att skicka meddelandet om överskottet till kunden.

 11. Pant, med undantag för värdepapper, är försäkrade mot brand, vatten, inbrott och rån skada upp till två gånger beloppet av lånet som givits mot panten. Värdepapper är försäkrade för sina annullerings- och förnyelsekostnader.

 12. För att lösa tvister som uppstår från dessa användarvillkor, har Takuupantti Oy:s kund rätt att väcka talan mot Takuupantti Oy i tingsrätten i den kommun i Finland där han eller hon har en permanent bostad. Om kunden inte har en permanent bostad i Finland kommer tvister att behandlas i tingsrätten i Egentliga Finland, Takuupantti Oy:s hemkommun. Användarvillkoren finns också tillgängliga på finska och engelska.

Saat alustavan hinta-arvion minuuteissa

Saat tarkan lainatarjouksen sähköpostiisi viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Postita ilmaiseksi tai tuo tavarasi meille

Saat meiltä lähetystarran postitusta varten. Kaikki lähetyksemme ovat vakuutettuja.

Rahat tilille tai käteisenä jopa samana päivänä

Liikkeessä asioidessasi saat rahasi heti. Etäpanttaus vie tyypillisesti 1-2 arkipäivää.

Helpoin tapa muuttaa arvotavarasi käteiseksi

Mitä haluat pantata?