Takuupantti Oy:n palveluhinnasto

Takuupantti Oy:n myöntämä panttilainan haltija, joka on saanut panttikuitin, on velvollinen maksamaan korkoja ja korvauksia palveluhinnaston mukaan. Nämä kulut kattavat lainan ja panttilainauksen aiheuttamat kustannukset sekä toimet, jotka liittyvät pantin myyntiin, ja pantin myyntikustannukset itse. Kun pantti lunastetaan, lainaa uusitaan tai panttilainan vakuutena oleva pantti myydään, nämä korvaukset ja kustannukset veloitetaan, myynnin siirtomaksua lukuun ottamatta. Palveluhinnaston mukaisia korvauksia ja kuluja ei kuitenkaan muuteta laina-ajan aikana lainanottajan haitaksi.

1. Korko

Lainapääomasta veloitetaan kuukausittain 0,7 – 2,0 % korko, jonka suuruus määräytyy pantin arvon ja laina-ajan perusteella. Kuluttajasuojalain mukaisesti korko lasketaan päiväkohtaisesti. Kuitenkin, jos pantti lunastetaan ennen eräpäivää, jokainen laina-ajan alkamispäivästä aloitettu kuukausi katsotaan täydeksi kuukaudeksi. Jos laina uusitaan ennen eräpäivää, päiväkorko lasketaan kuluneelta laina-ajalta. Laina-ajan lisäksi korkoa veloitetaan korkeintaan neljältä (4) kuukaudelta lainan eräpäivästä eteenpäin.

2. Korvaukset

Lainanannosta ja panttilainaamisesta aiheutuvista kustannuksista.

2.1 Säilytys-, hoito- ja vakuutusmaksut

Lainapääoman säilytys-, hoito- ja vakuutusmaksu on 0,7 – 1,95 % kuukaudessa. Tämä maksu lasketaan päiväkohtaisesti kuluttajasuojalain mukaan, mutta jos pantti lunastetaan ennen eräpäivää, jokainen laina-ajan alkamispäivästä alkanut kuukausi lasketaan täydeksi kuukaudeksi. Jos laina uusitaan ennen eräpäivää, maksu lasketaan päiväkohtaisesti kuluneelta laina-ajalta. Lisäksi säilytys-, hoito- ja vakuutusmaksuja veloitetaan enintään neljän (4) kuukauden ajalta lainan eräpäivästä. Korko ja säilytys-, hoito- ja vakuutusmaksu peritään prosentuaalisena suhteessa kuukausittaiseen lainapääomaan. Panttikuitissa nämä erät ilmoitetaan yhteenlaskettuna prosenttina, nimettynä lainamaksuna alla olevan taulukon mukaisesti.

Lainan pääoma

Lainamaksut yhteensä

1,00 – 800,00€

801,00 – 2 000,00€

2 001,00 – 5 000,00€

5 001,00 – 10 000,00€

10 001,00 – 19 999,00€

Yli 20 000,00€

3,95%

3,80%

3,60%

3,40 %

2,70 %

1,90 %

2.2 Toimitusmaksut

Toimitusmaksut riippuen pantin arvosta, säilytyksestä ja postituskuluista.

Tuoteryhmä

Toimitusmaksu

Pientuotteissa

Kulkuneuvoissa

Asunnoissa

alkaen 29,00€

alkaen 100,00€

alkaen 250,00€

2.3 Maksu panttikuitin katoamisesta

Jos panttaaja itse tekee ilmoituksen panttikuitin katoamisesta, häneltä veloitetaan 10,00 €:n kiinteä maksu. Jos katoamisilmoituksen tekee joku muu kuin itse panttaaja, ilmoituksen käsittelymaksu on 20,00 €.

2.4 Maksu muistutuskirjeestä

Jos laina on erääntynyt ja siitä lähetetään muistutuskirje, veloitetaan siitä 10,00 €:n kiinteä maksu.

2.5 Maksu erityisestä varastoinnista

Tilaa vaativista ja erityistä käsittelyä edellyttävistä panteista veloitetaan varastointimaksu, joka vaihtelee 1,00 – 15,00 € kuukaudessa. Kulkuneuvojen ja veneiden osalta varastointimaksu on suurempi, 100-600 € kuukaudessa, ja se määräytyy kulkuneuvon koon sekä säilytysolosuhteiden (kylmä tai lämmin tila) perusteella.

2.6 Postiuudistus-/ postilunastusmaksu

Jos laina uudistetaan postitse, siitä veloitetaan postituskulut sekä 2,50 – 10,00 €:n käsittelymaksu kirjettä kohden. Jos laina lunastetaan postitse, postituskulujen lisäksi veloitetaan 5,00 €:n käsittelymaksu per kirje.

2.7 Online-kuitin postitusmaksu

Jos asiakas haluaa online-palvelussa käsitellystä lainasta pantti- tai myynninsiirtokuittia lähetettäväksi postitse, siitä veloitetaan postitus- ja käsittelymaksu, joka on 5,00 € per kuitti.

2.8 Maksu ylijäämän ilmoituksesta

Kiinteä 10,00 €:n maksu peritään pantin myynnistä aiheutuneen ylijäämän selvittämiseen ja kirjaamiseen sekä asiakkaalle ilmoittamiseen, jos ylijäämä on vähintään 50,00 €. Ilmoitus tehdään kirjatulla kirjeellä.   

2.9 Selvitystyömaksu ja erillinen arviointimaksu

Erityisen toimeksiannon perusteella tehdyistä selvitys-, tutkinta- tai mahdollisen vakuuden arviointitehtävistä veloitetaan työaikaan perustuva korvaus. Tämä maksu on 85,00 € tunnilta, mutta vähintään kuitenkin 85,00 € riippumatta käytetystä ajasta. Mikäli selvitystyö edellyttää juridista tai muuta asiantuntijan selvitystyötä, niin perustuntityön lisäksi laskutetaan siitä koituvat kustannukset erillisen erittelyn mukaan.

2.10 Korvaus myyntivalmisteluista

Jos laina uusitaan tai lunastetaan ilmoitetun viimeisen hoitopäivän jälkeen, siitä veloitetaan korvaus huutokauppavalmisteluihin liittyvistä kustannuksista alla olevan taulukon mukaisesti.

Lainan pääoma

Korvaus

1,00 – 200,00 €

201,00 – 500,00 €

501,00 – 1 000,00 €

1 001,00 – 2 000,00 €

2 001,00 – 5 000,00 €

Yli 5000 €

15,00 €

25,00 €

30,00 €

50,00 €

70,00 €

100,00 €

Jos laina uusitaan, lunastetaan tai myydään sen jälkeen, kun pantti on jo asetettu julkiseen myyntiin huutokauppaan, siitä peritään lisämaksu, joka on 15,00 € riippumatta lainan määrästä tai pantin laadusta, kun laina on siirretty huutokauppajärjestelmään. Tämä siirto tapahtuu kuukausittain viimeistään 7 päivää ennen kyseisen kuukauden huutokauppapäivää, ja siihen sisältyvät kaikki myynti-ikään ehtineet pantit. Tämän lisäksi veloitetaan Takuupantti Oy:lle koituneet erilliset myyntikustannukset.

2.11 Maksu myynninsiirrosta

Jos laina siirretään yhden huutokaupan yli, perii Takuupantti Oy korvauksen huutokauppasiirrosta alla olevan taulukon mukaisesti.

Lainan pääoma

Korvaus

1,00 – 200,00 €

201,00 – 500,00 €

501,00 – 1 000,00 €

1 001,00 – 2 000,00 €

2 001,00 – 5 000,00 €

Yli 5000 €

15,00 €

25,00 €

30,00 €

50,00 €

70,00 €

100,00 €

Mikäli laina uudistetaan, lunastetaan tai myydään sen jälkeen, kun pantti on sijoitettu huutokauppaan myyntiin, peritään lainasummasta tai pantin tyypistä riippumatta 15,00 € lisämaksu heti, kun laina on liitetty huutokauppajärjestelmään. Tämä liittäminen suoritetaan kuukausittain viimeistään 7 päivää ennen tulevan kuukauden huutokauppapäivää, ja se sisältää kaikki pantit, jotka ovat saavuttaneet myynti-ikänsä. Lisäksi veloitetaan erilliset myyntikustannukset, jotka Takuupantti Oy on kohdannut.

3.0 Maksu panttihuutokaupasta

Takuupantti Oy:n huutokaupassa myydystä pantista veloitetaan 25 % huutokaupan järjestelypalkkiona sekä lisämaksu 5,00 € per laina.

Arvopaperipörssin tai arvopaperivälittäjän välityksellä myydystä pantista sekä kiinteistövälittäjän välityksellä myydystä asunto-osakkeesta peritään myyntikustannuksena 1,50 % +15,00 €/laina, välittäjän Takuupantti Oy:lle tilittämästä myyntihinnasta. Edellä mainituista huutokauppa tai välittäjämyynneistä voidaan lisäksi veloittaa aiheutuneet erityiset myyntikustannukset (esim. asiakirjojen hankintakustannukset, arviointikustannukset yms.). Vakuutta realisoitaessa voidaan Takuupantti Oy:n harkinnan mukaan myydä myös osavakuus.

3.1 Arvo-osuustilin panttilainausmaksu

Arvo-osuustilin tai sen sisältämien osakkeiden panttilainaamisesta peritään maksu, joka vastaa kunkin arvo-osuusrekisterinpitäjän hinnaston mukaista maksua, jonka rekisterinpitäjä perii Takuupantti Oy:ltä. Tämän lisäksi Takuupantti Oy voi veloittaa erityisistä kustannuksista, jotka ovat syntyneet tämän prosessin aikana.

3.2 Vakuuden ennenaikainen myynti

Jos asiakas ja Takuupantti Oy yhdessä sopivat, voidaan panttilainan vakuus myydä ennen suunniteltua aikaa. Jos kyseessä on pantattu arvo-osuustili, Takuupantti Oy saattaa omasta harkinnastaan vapauttaa tilillä olevaa vakuutta. Arvo-osuustilin ennenaikaisesta myynnistä veloitetaan 3 % myyntikuluina, kuitenkin vähintään 100,00 € myyntihinnasta, tai jos myynti tapahtuu välittäjän kautta, välittäjän Takuupantti Oy:lle toimittamasta myyntihinnasta.